Phạm Quang Phú, Bùi Trung Thành, và Lê Anh Đức. 2022. “Nghiên cứu thực nghiệm xác định thông số hình học của hạt đường RS ứng dụng Trong thiết Kế máy sấy tầng sôi Xung Khí”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20 (10.2):44-47. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8001.