Bui Duc, Hung, Truong Cong Trinh, Minh Quan Duong, và Vuong Dang Quoc. 2022. “Study of Electromagnetic Shielding for Reduction of Magnetic Fields Generate by Underground Power Cables via a Finite Element Techinique”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20 (12.2):31-36. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.478ICT.