Nguyen-Duy-Nhat, Vien, và Mai T. P. Le. 2022. “On the Robust Design for IoT-Based Wireless Information and Power Transmission Network”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20 (12.2):19-24. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.505ICT.