Minh Le, Tri Ho. 2023. “Enhancing Railway Track Stiffness and Sustainability through Flowable Dredged Soil Backfill”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 21 (9.3):5-9. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2023.559E.