Nguyễn Bá Kiên, Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Thu Trang, Đặng Xuân Thủy, Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Linh Giang, và Võ Trần Anh. 2024. “Nghiên cứu đúc phôi hợp Kim Zn-Al Và khảo sát tính chất điện Hoá Khi ứng dụng làm anốt Cho Pin sạc Zinc-Ion”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 22 (1):48-51. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8929.