Đinh Đức Hạnh, và Tào Quang Bảng. 2024. “Ứng dụng Particle Filter Trong ước lượng mức độ Hư hỏng Và dự đoán tuổi thọ của hệ thống Có xét đến Hư hỏng của thiết bị giám sát”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 22 (4):95-99. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8998.