Mai Kha, Huynh Ngoc, Huynh Khuong Nguyen, và Nguyen Hoang Nhi. 2024. “Ẩn dụ Tri nhận về cảm Xúc Trong âm nhạc của Taylor Swift”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 22 (5B):1-6. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9146.