Nguyen Thanh Truong, Nguyen Thi Do (2016) “Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi trong tư duy hình tượng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 8(105), tr 80–83. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1530 (Truy cập: 28Tháng Giêng2023).