Ngo Thi Luu Hai* (2015) “Những khó khăn của sinh viên khoa tiếng Trung khi học kết cấu động tân động từ li hợp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2(87), tr 51–54. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2060 (Truy cập: 15Tháng Sáu2024).