Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung (2020) “Giải pháp khởi động đen và vận hành ở chế độ ốc đảo cho nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng logic mờ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 18(11), tr 1–6. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3321 (Truy cập: 3Tháng Chạp2023).