Trần Tấn Vinh (2021) “Sử dụng FTR liên vùng và hợp đồng dạng sai khác để hạn chế rủi ro do biến động giá LMP trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19(11), tr 35–40. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7612 (Truy cập: 30Tháng Năm2024).