Ho Hong Quyen (2021) “Enhanced removal of phosphate from wastewater by precipitation coupled with flocculation”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19(12.2), tr 5–10. doi: 10.31130/ud-jst2021-010E.