Doan Nguyen Trang Phuong (2022) “Market competition and earnings management: Evidence from Vietnam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(6.1), tr 90–95. doi: 10.31130/ud-jst.2022.103E.