Ngô Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Đặng (2022) “Tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các hộ trồng lúa jasmine tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2017 – 2019”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(8), tr 45–49. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7781 (Truy cập: 5Tháng Chạp2022).