Hoang Duong Viet Anh, Dang Huu Man, Duong Nguyen Minh Huy (2022) “Country-level determinants, takeover locations, and the gains to target firms”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(6.1), tr 69–77. doi: 10.31130/ud-jst.2022.191E.