Ngô Phi Mạnh và Kohei Ito (2022) “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện ly trong pin nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp cơ – hóa học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(10.2), tr 17–24. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7973 (Truy cập: 28Tháng Giêng2023).