Bùi Quang Bình (2023) “Cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21(2), tr 8–13. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8093 (Truy cập: 15Tháng Sáu2024).