Trần Hùng Cường và Phạm Việt Phương (2023) “Cân bằng điện áp dựa trên thuật toán sắp xếp giá trị điện áp tụ điện trong bộ biến đổi đa mức MMC”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21(2), tr 66–71. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8105 (Truy cập: 24Tháng Bảy2024).