Đinh Trần Thanh Mỹ và Dương Hạnh Tiên (2023) “Nhận thức của người tiêu dùng về bao bì bán lẻ bền vững”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21(2), tr 32–37. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8156 (Truy cập: 15Tháng Sáu2024).