Nguyen-Duy-Nhat, V. và T. P. Le, M. (2022) “On the Robust design for IoT-based Wireless Information and Power Transmission network”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(12.2), tr 19–24. doi: 10.31130/ud-jst.2022.505ICT.