Nguyễn Hồng Quân, Tạ Ngọc Khánh, Đinh Lê Quỳnh Thu, Vũ Phương Thảo, Phạm Ngọc Trang và Đỗ Phương Ý Nhi (2023) “Ảnh hưởng của nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng VR đến ý định tham quan địa điểm du lịch: Vai trò trung gian của ý định sử dụng VR để trải nghiệm địa điểm du lịch”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21(4), tr 1–9. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8276 (Truy cập: 23Tháng Chín2023).