Nguyễn Thị Mỹ Phượng và Đường Thị Liên Hà (2024) “Nghiên cứu tác động của định hướng thị trường, đổi mới đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đồng bằng Sông Cửu Long”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(4), tr 40–45. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8411 (Truy cập: 15Tháng Sáu2024).