Lê Hồng Lâm, Lê Hoàng Việt, Lê Cao Quyền và Trần Tấn Vinh (2024) “Lựa chọn giải pháp đấu nối và phân tích ảnh hưởng của các nhà máy điện gió ngoài khơi đến ổn định hệ thống điện”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(1), tr 30–35. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8745 (Truy cập: 15Tháng Tư2024).