Minh, T. D. và Duc, H. A. (2023) “Examining the impact of the inter-coarse void ratio (ICVR) on suffusion susceptibility and erosion prediction model”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21(9.3), tr 10–13. doi: 10.31130/ud-jst.2023.560E.