Dong, N. H., Chanh, P. V. và Jiunn, L. J. (2023) “The effectiveness of using a mechanically stabilised layer for unpaved roads in Vietnam: Some case studies”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21(9.3), tr 48–53. doi: 10.31130/ud-jst.2023.566E.