Nguyễn Bá Kiên, Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Thu Trang, Đặng Xuân Thủy, Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Linh Giang và Võ Trần Anh (2024) “Nghiên cứu đúc phôi hợp kim Zn-Al và khảo sát tính chất điện hoá khi ứng dụng làm anốt cho pin sạc Zinc-ion”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(1), tr 48–51. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8929 (Truy cập: 15Tháng Tư2024).