Nguyễn Thị Quý (2024) “Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chưa tốt nghiệp đúng hạn tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(2), tr 37–44. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8972 (Truy cập: 30Tháng Năm2024).