[1]
Phan Lien, Le Vu Truong Son, Trinh Ngoc Dat, Pham Van Tuan, Dang Ngoc Toan, Dinh Thanh Khan, Le Van Thanh Son, “gt”;, UD-JST, vol 18, số p.h 11, tr 52–55, tháng 11 2020.