[1]
Nguyễn Quang Tùng, “Mất ổn định của cột thổi phồng được cấu tạo từ màng mỏng trực giao có định hướng bất kỳ”, UD-JST, vol 20, số p.h 5, tr 18–22, tháng 5 2022.