[1]
Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Quốc Đạt, và Đặng Phước Vinh, “Thiết kế và chế tạo vali thông minh ứng dụng công nghệ xử lý ảnh”, UD-JST, vol 20, số p.h 8, tr 93–98, tháng 8 2022.