[1]
Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn, và Ngô Thị Minh Châu, “Ảnh hưởng của sự phức tạp công ty đến quyết định phát hành cổ phiếu bổ sung”, UD-JST, vol 20, số p.h 8, tr 1–6, tháng 8 2022.