[1]
H. Van Nguyen và T. H. Trong, “Brain MRI Images Generating Method Based on Cyclegan”, UD-JST, vol 20, số p.h 12.2, tr 13–18, tháng 12 2022.