[1]
Ngô Phi Mạnh và Kohei Ito, “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện ly trong pin nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp cơ – hóa học”, UD-JST, vol 20, số p.h 10.2, tr 17–24, tháng 10 2022.