[1]
Phạm Quang Phú, Bùi Trung Thành, và Lê Anh Đức, “Nghiên cứu thực nghiệm xác định thông số hình học của hạt đường RS ứng dụng trong thiết kế máy sấy tầng sôi xung khí”, UD-JST, vol 20, số p.h 10.2, tr 44–47, tháng 10 2022.