[1]
Trần Hùng Cường và Phạm Việt Phương, “Cân bằng điện áp dựa trên thuật toán sắp xếp giá trị điện áp tụ điện trong bộ biến đổi đa mức MMC”, UD-JST, vol 21, số p.h 2, tr 66–71, tháng 2 2023.