[1]
Trịnh Quỳnh Đông Nghi, “Sử dụng sơ đồ tư duy trực tuyến để dạy học từ vựng tiếng Việt cho người nước ngoài”, UD-JST, vol 21, số p.h 2, tr 60–65, tháng 2 2023.