[1]
Võ Thị Minh Nho, “Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng lên động cơ tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên”, UD-JST, vol 21, số p.h 4, tr 27–33, tháng 4 2023.