[1]
Nguyễn Thành Đạt và Lê Thị Phương Uyên, “Tác động của trách nhiệm xã hội đến rủi ro sụp đổ giá cổ phiếu của doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm ở Mỹ”, UD-JST, vol 21, số p.h 4, tr 45–50, tháng 4 2023.