[1]
Nguyễn Thị Mỹ Phượng và Đường Thị Liên Hà, “Nghiên cứu tác động của định hướng thị trường, đổi mới đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đồng bằng Sông Cửu Long”, UD-JST, vol 22, số p.h 4, tr 40–45, tháng 4 2024.