[1]
Nguyễn Thị Quý, “Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chưa tốt nghiệp đúng hạn tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng”, UD-JST, vol 22, số p.h 2, tr 37–44, tháng 2 2024.