Nguyen Thanh Truong, Nguyen Thi Do. “Yếu tố tự truyện Trong truyện ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi Trong Tư Duy hình tượng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 8, số p.h 105, Tháng Tám 2016, tr 80-83, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1530.