Ngo Thi Luu Hai*. “Những Khó khăn của Sinh Viên Khoa tiếng Trung Khi học kết cấu động tân động từ Li hợp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 2, số p.h 87, Tháng Hai 2015, tr 51-54, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2060.