Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung. “Giải pháp khởi động đen Và vận hành ở Chế độ ốc đảo Cho Nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng Logic mờ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3321.