Ngô Thái Bích Vân, Trần Thị Thu Hiền, Phan Thị Trâm Anh. “Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của các Cao chiết từ Lá vối Và thử nghiệm tạo bột Lá vối hòa Tan”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 5.2, Tháng Năm 2021, tr 44-47, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7512.