Phạm Hồng Hải, Lê Đức Tùng, Đặng Quốc Vương, Đặng Chí Dũng, Lê Kiều Hiệp, Đỗ Tiến Công. “Nghiên cứu đặc tính nhiệt của vật liệu Epoxy Trong máy biến áp Khô”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 29-34, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7543.