Lê Hoàng Sơn. “Nghiên cứu tiềm năng Thu hồi rác tái Chế từ ngành dịch vụ ăn uống tại thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 40-45, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7545.