Ho Hong Quyen. “Enhanced Removal of Phosphate from Wastewater by Precipitation Coupled With Flocculation”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 5-10, doi:10.31130/ud-jst2021-010E.