Nguyen Thanh Dat, Mai Thi Thanh Chung, Vuong Bao Bao, Hoang Duong Viet Anh. “The Impacts of Corporate Social Resposibility Practices on Firm Financial Performance: Empirical Evidence from Asian Oil and Gas Industry”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2021, tr 52-56, doi:10.31130/ud-jst2021-019E.