Nguyễn Quang Tùng. “Mất ổn định của cột thổi phồng được cấu tạo từ màng mỏng trực Giao Có định hướng bất kỳ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 5, Tháng Năm 2022, tr 18-22, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7757.