Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Quốc Đạt, và Đặng Phước Vinh. “Thiết Kế Và Chế tạo Vali thông Minh ứng dụng công nghệ xử Lý ảnh”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 93-98, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7926.